Naudojimo salygos

2016 Vasario 15d.

Taisyklės ir sąlygos
Tinklapis http://www.darbaslondone.com (toliau "Tinklapis") priklauso ir yra valdomas įmonės "Onefuzz Ltd" ("Įmonė"). Įmonė registruota D.Britanijoje, Nr. 06101095.

1. Naudojimosi sąlygos
Kreipdamiesi ar naudodamiesi bet kuria DarbasLondone.com dalimi jūs sutinkate laikytis šių naudojimosi sąlygų. Jei jūs nenorite laikytis šių sąlygų, jums negalima kreiptis ar naudotis DarbasLondone.com.
Bet kuriuo metu mes galime pakeisti šias sąlygas nepranešdami jums. Turėdami pastovią prieigą ir naudodamiesi DarbasLondone.com jūs sutinkate laikytis naujausios naudojimosi sąlygų versijos. Norėdami sužinoti pakeitimus, periodiškai patikrinkite šias sąlygas.

2. Autorinės teisės
Įmonė turi juridinę teisę į visą intelektinę nuosavybę, patalpintą DarbasLondone.com svetainės puslapiuose, išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip. Ši intelektinės nuosavybės teisė be apribojimų apima autorines ir duomenų bazės teises į visą informaciją, kuri pateikiama kaip tinklapio paieškos rezultatai. © Onefuzz Ltd. 2012.

DarbasLondone.com naudoja trečiosios šalies teikiamas paslaugas:

Leidimą naudotis žemėlapiais ir kartografiniais duomenimis suteikia Google Inc. Už neteisėtą kopijavimą gali būti traukiama baudžiamojon ir/arba civilinėn atsakomybėn. Asmeniniam naudojimui jums leidžiama pasidaryti momentinę žemėlapio kopiją ekrane. Visiems kitiems atvejams ir/arba kopijavimui turite gauti išankstinį raštišką leidimą iš Google Search Ltd.

3. Informacijos naudojimas
Jokios medžiagos iš tinklapio negalima kopijuoti, perkelti, atkurti, platinti, demonstruoti ar viešai naudotis, perspausdinti, siųsti, persiųsti, išsaugoti, perduoti ar kokiu nors būdu platinti, pritaikyti ar pakeisti.
Draudžiama:

 • keisti tinklapio informaciją ar sujungti ją su bet kokia kita informacija;
 • parduoti ar prekiauti medžiaga, nukopijuota iš DarbasLondone.com;
 • naudotis ar perskirstyti informaciją, turint tikslą sudaryti duomenų bazes, sąrašus ar katalogus;
 • naudoti informaciją komerciniais tikslais, ją perskirstyti ar atkurti žiniasklaidos priemonių pagalba arba per bet kokius prekybos tinklus, kabelines ar satelitines sistemas;


Taip pat draudžiama naudoti informaciją:

 • bet kokiam tikslui, kuris yra neteisėtas, tradiciškai interpretuojamas kaip prastos reputacijos arba gali sukelti sunkumų Įmonei ar jos tinklapiui;
 • siųsti bet kokias įžeidžiančio turinio, užgaulias, nepadorias, nešvankias ar grasinančias žinutes;
 • bet kokiu būdu, kuris pagrįstai galėtų sukelti susierzinimą, nepatogumus ar beprasmišką nerimą;
 • kaip pirminė medžiaga ar kontaktinė informacija bet kokiai telemerketingo, tiesioginio, virusų kūrimo ar kitokio elektroninio marketingo veiklai, vykdomai jūsų paties vardu ar kito asmens naudai.


4. Informacijos apsauga

Įmonė užtikrina pateiktos asmeninės informacijos saugumą ir garantuoja neperduoti jos trečiai šaliai.

Įmonė yra registruotas informacijos valdytojas (data controller) Jungtinės Karalystės Informacijos kontrolės departamente (Information Commissioner's Office).
Registracijos numeris: Z1027365.

Daugiau informacijos apie dispnuojamos informacijos tipus rasite adresu: http://www.ico.gov.uk/


5. Garantijos ir skundai

Įmonė ir kartu veikiančios bei informaciją suteikiančios organizacijos deda visas pastangas, kad tinklapyje DarbasLondone.com prieinama informacija būtų kuo tikslesnė.

Tačiau nei Įmonė, nei jokie jos tarnautojai, direktoriai, darbuotojai, filialai, agentai, trečiosios šalys, teikiančios informaciją, rėmėjai, leidimų išdavėjai ar pan. negali suteikti nei išreikšti garantijų:

 • kad tinklapio prieinanumas bus nenutrūkstamas ar be klaidų;
 • kad tinklapis ar tarnybinė stotis, kurioje saugomas tinklapis, neturės virusų ar kitų žalingų komponentų;
 • per tinklapį prieinamos informacijos, patarimų, turinio, paslaugų, paieškos rezultatų, produktų ar prekių tikslumui, turiniui, savalaikiškumui, išbaigtumui, teisėtumui, patikimumui, kokybei ar tinkamumui.
Vartotojas turi teisę į paslaugos nutraukimą ir jos mokesčio susigražinimą per 7 kalendorines dienas nuo paslaugos užsakymo datos ir laiko.


6. Bendri patarimai

Įmonė netarpininkauja ir nelaiduoja už tuos asmenis, įmones ir kitas organizacijas, kurių prekės ar paslaugos gali būti rodomos ar minimos tinklapyje.

Įmonė pataria vartotojams įsitikinti siūlomų prekių ir paslaugų tikslumu arba asmenų, įmonių ar kitų organizacijų, kurių prekės ar paslaugos gali būti rodomos ar minimos DarbasLondone.com, turima kvalifikacija ar kompetencija.

Tinklapis gali suteikti priėjimą prie tam tikros finansinės informacijos, kurią suteikia trečiosios šalys, įskaitant ir informaciją apie pramonę, įmones, kapitalą, investicijas ir vertybinius popierius. Tokia informacija apie investicijas yra skelbiama turint tikslą tik informuoti ir neturėtų būti vertinama kaip investavimo patarimas arba naudojama prekybos ar investavimo tikslu.

7. Atsakomybės ribojimas

Nei Įmonė, nei kartu veikiančios bei informaciją suteikiančios organizacijos nesiekia riboti ar pašalinti atsakomybę už neatsargumo sukeltą mirtį ar asmens sužeidimą.

Jokiomis aplinkybėmis Įmonė ir jokie jos tarnautojai, direktoriai, akcininkai, darbuotojai, filialai, agentai, rėmėjai, leidimų išdavėjai ar kitos šalys, dalyvaujančios DarbasLondone.com kūrime, priežiūroje ar platinime nebus atsakingi už jokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią ar neatsitiktinę žalą dėl:

 • naudojimosi ir pasitikėjimo DarbasLondone.com; arba
 • nesugebėjimo naudotis DarbasLondone.com; arba
 • klaidų, praleidimų, pertraukimų, sustabdymų, nutraukimų, failų ar elektroninių laiškų ištrynimų, klaidų, defektų, virusų, operacijų užlaikymo, perdavimo ar prisijungimo prie paslaugos laiko ar bet kokių kitų darbo sutrikimų, kilusių dėl DarbasLondone.com, įskaitant informacijos perdavimo trikdžius, vagystes, sunaikinimą ar neteisėtą priėjimą prie tinklapio dokumentų, programų ar paslaugų; arba
 • produktų ar paslaugų, reklamuotų ar gautų per DarbasLondone.com, produktų ar paslaugų, reklamuotų ar gautų per bet kokias nuorodas, skelbiamas DarbasLondone.com; arba
 • informacijos ar patarimų, reklamuotų ar gautų per DarbasLondone.com ir informacijos ar patarimų, reklamuotų ar gautų per bet kokias nuorodas, skelbiamas DarbasLondone.com; arba
 • bet kokios informacijos, duomenų, tekstų, žinučių ir kitokios medžiagos, kurią jūs siunčiate elektroniniu paštu, išsiunčiate, atgaminate, perduodate ar kitaip platinate, naudodamiesi DarbasLondone.com.
Įmonė negali užtikrinti ar garantuoti internetu perduodamos informacijos saugumo. Jūs patys atsakote už bet kokią informaciją ar duomenis, kurią perduodate naudodamiesi tinklapio paslaugomis. Įmonė nėra atsakingi už jokią žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl tokios informacijos perdavimo.

8. Kitos sąlygos
Sutartis tarp Jūsų ir Įmonė apima šias sąlygas ir visus kitus čia konkrečiai paminėtus dokumentus, susijusius su sutarties dalyku. Jeigu kompetentingas teismas nustato, kad kuri nors šių sąlygų nuostata yra neteisėta, neturinti juridinės galios ar neginama teismine tvarka, ta nuostata turi būti išbraukiama iš šių sąlygų, o likusios nuostatos lieka ir galioja toliau.

9. Įstatymo taikymas ir jurisdikcija
Šios sąlygos vadovaujasi ir yra aiškinamos remiantis D. Britanijos įstatymais. Įmonė administruoja tinklapį D. Britanijoje. Tačiau juo galima naudotis ir iš kitų pasaulio vietų. Nors ten gali galioti kitokie įstatymai nei D. Britanijoje, naudodamiesi DarbasLondone.com jūs sutinkate, kad visiems dalykams, susijusiems su jūsų naudojimusi DarbasLondone.com bus taikomi D. Britanijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų skirtumus. Jūs ir Įmonė taip pat sutinkate paklusti neišimtinei D. Britanijos teismų jurisdikcijai. Tinklapio vartotojai, besinaudojantys ja už D. Britanijos ribų, pripažįsta, kad taip elgiasi savo noru ir atsako už vietinių įstatymų laikymąsi.

10. Skelbimo publikavimo taisyklės

Esant taisyklių pažeidimams, administracija pasilieka teisę pašalinti skelbimą be išankstinio įspėjimo.

10.1 Skelbimo pavadinimo turi atitikti šias stiliaus, gramatikos ir estetikos taisyklės:

10.1.1 Pavadinimas negali būti parašytas didžiosiomis raidėmis;

10.1.2 Pavadinime negalima naudoti vienodų simboliu vienas šalia kito (šauktukai, klaustukai, tritaškis ir pan.), išskyrus atvejus kuriuos numato lietuvių kalbos taisyklės;

10.1.3 Pavadinime turi būti nurodyta konkreti darbo specialybė;

10.1.4 Pavadinimas turi būti sudarytas iš trijų žodžių ir daugiau.

 

10.2 Skelbimo tekstas turi atitikti šias stiliaus, gramatikos ir estetikos taisyklės:

10.2.1 Skelbimo tekste negalima nurodyti telefono numerio;

10.2.2 Skelbimo tekste negalima nurodyti elektroninio pašto adreso;

10.2.3 Skelbimo tekste negalima nurodyti interneto adresų;

10.2.4 Skelbimo tekste negalima nurodyti įmonės rekvizitų;

10.2.5 Skelbimo tekste negalima nurodyti banko sąskaitos duomenų;

10.2.6 Skelbimo tekste negalima nurodyti kitų asmeninių duomenų/

11 GOLD narystė

11.1 GOLD narystės sąlygos:

11.1.1 GOLD narystė aktyvuojama nurodžius savo kortelės duomenis arba paypal sąskaitą;

11.1.2 GOLD nariai gali naudotis jiems skirtomis tinklapio paslaugomis už nurodytą mėnesinį ar metinį mokestį;

11.1.3 Visi mokėjimai už GOLD narystės palaikymą grįžta į vartotojo vitualią piniginę iškarto;

11.1.4 Naudodami virtualią piniginę galima atsiskaityti už visas mokamas tinklapio paslaugas.